Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU DLA KIEROWCÓW SPEEDEO SP. Z O.O.

§ 1 Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem opisanego w niniejszym regulaminie konkursu (dalej: „Konkurs”) Speedeo Sp. z o.o. (dalej: Speedeo).
2. Konkurs adresowany jest dla kierowców świadczących usługi na rzecz Speedeo (dalej: „Kierowcy”).
3. Konkurs rozpoczyna się dnia 1.05.2024 r. i trwa do 31.07.2024 r.
§ 2 Zasady uczestnictwa
1. Celem Konkursu jest nagradzanie Kierowców osiągających najlepsze wyniki w ramach danego oddziału (w którym usługi przewozowe świadczy co najmniej pięciu kierowców)
w zakresie świadczonych usług przewozowych.
2. Do Konkursu mogą zgłosić się wszyscy kierowcy współpracujący ze Speedeo w oddziałach
w których usługi przewozowe świadczone są przez co najmniej pięciu Kierowców. Do konkursu mogą zgłosić się również Kierowcy współpracujący za pośrednictwem kontrahentów Speedeo (tj. Kierowcy, którzy nie mają zawartej umowy bezpośrednio
ze Speedeo).
3. Niestosowanie się do zasad współpracy ze Speedeo określonych w umowie o pracę, umowie zlecenia lub kontraktu b2b powoduje dyskwalifikację z udziału w Konkursie.
4. Celem wzięcia udziału w Konkursie Kierowca zobowiązany jest do dokonania zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza stanowiącego załącznik do regulaminu, podpisanie go i przekazanie w formie papierowej do Koordynatora oddziału do dnia 30.04.2024 lub w formie dokumentowej na adres e-mail Koordynatora oddziału w terminie do dnia 30.04.2024. Zgłoszenie musi zawierać następujące informacje: Imię i nazwisko Kierowcy, adres e-mail, oraz wskazanie oddziału, w obrębie którego świadczone są usługi.
5. Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Kierowcy w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu (szczególnie w celu umożliwienia kontaktu z Kierowcą w toku konkursu, opublikowania wyników Konkursu oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji związanych z przebiegiem Konkursu).
§ 3 Kryteria
1. Co miesiąc Speedeo tworzy ranking kierowców na podstawie danych uzyskanych z systemu telematycznego za pomocą, którego monitorowane są trasy przejazdu Kierowców oraz badany jest styl ich jazdy w oparciu o dane telemetryczne.
2. W każdym oddziale Speedeo, w którym usługi przewozowe świadczy co najmniej pięciu kierowców, tworzony jest ranking opisany w ust. 1.
3. Warunkiem uwzględnienia w rankingu jest przejechanie przez danego kierowcę co najmniej 500 km w danym miesiącu oraz świadczenia usług przez co najmniej 15 dni w danym miesiącu.
§ 4 Nagrody
1. Decyzję o przyznaniu nagród podejmuje Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą:
a. Sebastian Ćwik
b. Robert Zawistowski
c. Ewelina Estkowska
2. Nagrody przyznawane są za każdy miesiąc kalendarzowy.
3. Nagrodą za wygraną w konkursie będą, za zajęcie w ramach danego oddziału:
a. I miejsca – kwota 1500 zł netto,
b. II miejsca – kwota 1000 zł netto,
c. III miejsca – kwota 500 zł netto.
4. Nagroda wskazana w ust. 2 jest nagrodą jednorazową.
5. Nagroda zostanie wypłacona w następujący sposób:
a. w przypadku pracowników – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników na rachunek, na który przekazywane jest wynagrodzenie,
b. w przypadku osoby współpracującej na podstawie umowy zlecenia – w terminie 7 dni od przedłożenia rachunku obejmującego wartość nagrody,
c. w przypadku osób, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mają zawartą umowę współpracy – w terminie 7 dni od wystawienia faktury obejmującej wynagrodzenie dodatkowe za dany miesiąc,
d. w przypadku kierowcy, który nie ma zawartej umowy bezpośrednio ze Speedeo a usługi przewozowe świadczy na podstawie umowy zawartej z kontrahentem Speedeo – faktura z tytułu nagrody wystawiona będzie przez kontrahenta Speedeo.
6. Lista nagrodzonych zostanie przesłana do uczestników konkursu na adresy e-mail wskazane w zgłoszeniu, po podsumowaniu wyników za dany miesiąc, najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego miesiąca, którego dotyczy ranking.
7. Wyniki osiągnięte przez poszczególnych Kierowców publikowane będą po zakończeniu każdego miesiąca w formie pseudonimowanej (wynik Kierowcy, oddział).

§ 5 Reklamacje

1. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu można składać w formie elektronicznej na adres e-mail: flota@speedeo.pl w terminie do 5 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Kierowcy, który ją składa, jak również dokładny opis i powód reklamacji. O wyniku reklamacji Kierowca zostanie poinformowany pisemnie nie później niż w terminie 21 dni od daty wpływu reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję Konkursową wyznaczoną zgodnie z § 4 pkt 1 regulaminu.

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO”, Speedeo informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych Kierowców uczestniczących w Konkursie jest Speedeo Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-545), ul. Marszałkowska 58.
2. W sprawach ochrony swoich danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: iod@speedeo.pl
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) wyrażonej poprzez zgłoszenie się do udziału w Konkursie. Dane osobowe będą przetwarzana w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu (szczególnie w celu umożliwienia kontaktu z Państwem w toku konkursu, opublikowania Państwa wyników oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji związanych z przebiegiem Konkursu). Speedeo może dodatkowo przetwarzać dane osobowe w celu realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest celowe dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas trwania Konkursu, nie dłużej jednak niż do czasu wycofania udzielonej zgody. Dane osobowe mogą być dodatkowo przetwarzane przez okres niezbędny dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z którymi współpracuje Speedeo, w szczególności dostawcom usług informatycznych czy kancelariom prawnym.
5. Zgodnie z RODO, przysługują Państwu następujące prawa:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c. prawo do żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych pod warunkiem zaistnienia przesłanek określonych w RODO;
d. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację, chyba że Speedeo wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje, w tym nie będą one podlegały profilowaniu.
7. Przysługuje Państwu prawo do wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, pozostaje to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody. Wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

§ 7 Postanowienia końcowe
1. Regulamin dostępny jest na stronie https://speedeo.pl/telematyka/
2. Konkurs ma charakter jawny. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu.
3. Wszelkie zapytania związane z Konkursem, należy kierować na adres e-mail: flota@speedeo.pl.
4. Speedeo zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu
w dowolnym momencie.

Załącznik
do Regulaminu Konkursu dla kierowców Speedeo.

Speedeo Sp. z o.o.

Zgłoszenie
udziału w Konkursie dla kierowców Speedeo sp. z o.o.

Niniejszym zgłaszam swój udział do Konkursu dla kierowców Speedeo organizowanego w okresie 1.05.2024 r. – 31.07.2024 r.

Imię i nazwisko:
Adres e-mail:
Oddział:

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu dla kierowców Speedeo Sp. z o.o. i akceptuję jego treść.

…………………………………………………….
(miejscowość, data, podpis)